Behandling av personuppgifter

Som kund samlas vissa personuppgifter in och behandlas på olika sätt. Nedan följer information om behandlingen samt om dina rättigheter som registrerad.

Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är:
S P F Trading AB
559101-2504
Storgatan 29, 852 30 Sundsvall
scandiniavia@hamiltonbeach.com - 060 741 21 20

Du kan när som helst kontakta oss för att återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter.

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter.

Som kund hos oss behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera kundförhållandet och för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig. Därutöver används uppgifterna för att kunna erbjuda personligt anpassade erbjudanden till dig som kund. Behandlingen grundas på det avtal eller det kundförhållande som uppstår vid exempelvis en beställning. Marknadsföring skickas till dig som kund grundat på antingen ett uttryckligt samtycke eller en intresseavvägning genomförd av oss.

Personuppgifter som vi behandlar

Här nedan följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger.

Lagring

Kundens personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

Dina rättigheter som registrerad

När vi samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter.
Du har rätt att:

 • Begära ett utdrag över de personuppgifter företaget behandlar samt på vilket sätt de behandlas
 • Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter
 • Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att företaget inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund
 • Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds och
  När dataskyddsförordningen börjar tillämpas nyttja rätten till dataportabilitet.

Säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal bundna av sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

 

S P F Trading AB
559101-2504
Storgatan 29, 852 30 Sundsvall
scandiniavia@hamiltonbeach.com - 060 741 21 20

 

All the latest from Hamilton Beach® direct to your inbox!

Sign up for discounts, recipes, product info, and more!

Sign Up

You're all signed up! Thank you for your interest in Hamilton Beach Brands, Inc.

×